Bảng quy đổi các mã băng tải nhựa các hãng

KVP® Scanbelt®
HDS60500 S.12–408
CM60500 S.12–400
SM60500 S.12–400
S106CL S.25–800/S.12–408
S106–10 S.12–406
S106–18 S.12–406
S106–22 S.25–406
S106RR S.25–420
S106VAC S.12–406
HDS61000 S.25–800
CVT61000 S.25–411 or S.25–406
VT61000 S.25–806
ST61000 S.25–408 or S.25–800
S208RR S.25–400 or S.25–411
S208CL S.25–408 or S.25–800
S208–35 S.25–400
IS61000 S.101
CT61000 S.101
RT6100 S.100R w.studs
IS61500 S.101
IS62000 (Spiral Pro) J-450
PR62000 (Spiral Pro) J-450
S212–42 S.50–401
S212RR S.25–420
S212CL S.25–408/S.50–608
S212FM S.50–401
CC41 S.50–808
CC42 S.50–806
HDSVT62000 S.50–806
HDSEZR62000 S.50–830
HDS62000 S.50–808
HDSCT62000 S.50–808
ST62000 (Monster Belt) S.50–908
STVT62000 S.50–906 or S.50–930
FF62000 S.50–100
FF62000-WR S.50–200
FF62000-MINI-CLEAT S.50–300
Habasit® Scanbelt®
M1220 Flat Top S.12–408
M1230 Flush Grid S.12–406
M1233 Flat Top S.12–400
M2510 Flat Top S.25–800
M2511 Mesh Top S.25–406
M2520 Flat Top S.25–408 or S.25–800
M2531 Raised Rib S.25–420
M2533 Flush Grid S.25–400 or S.25–411
M2533 Grip Top S.25–400F
M2540 Radius Flush Grid S.101
M2543 Tight Radius S.101
M2620 Flat Top Heavy S.25–408
M3840 Radius Flush Grid S.100R
M5010 Flat Top S.50–808
M5011 Perforated Flat Top S.50–806
M5013 Cone Top S.50–830
M5014 Nub Top S.50–830
M5015 Flat Top S.50–808
M5015 Grip Top S.50–600F
M5020 Flat Top Heavy S.50–908
M5023 Non Slip S.50–930 or S.50–930
M5033 Flush Grid S.50–401
M5131 Raised Rib S.50–200
Intralox® Scanbelt®
100 Flush Grid S.25–100/400
100 Raised Rib S.25–420
200 Open Grid S.50–300
200 Flush Grid S.50–100/601
200 Open Hinge S.50–401
200 Flat Top S.50–608
200 Perforated Flat Top S.50–600/606
400 Flush Grid S.50–100
400 Raised Rib S.50–200
400 Open Hinge S.50–401
400 Flat Top S.50–608 (S.50–808)
400 Non-Skid S.50–930/938  (S.50–610/630)
800 Flat Top S.50–808
800 Flush Grid S.50–801
800 Open Hinge Flat Top S.50–808
800 Cone Top S.50–830
800 Nub Top S.50–830
800 Mesh Top S.50–806
800 Perforated Flat Top S.50–806
900 Open Grid S.25–412
900 Flush Grid S.25–400
900 Raised Rib S.25–420
900 Mesh Top S.25–406
900 Flat Top S.25–408/800
900 Perforated Flat Top S.25–406/411
900 Diamond Friction top S.25–400F
900 Mesh Top S.25–406/100/600
1100 Perforated Flat Top S.12–406
1100 Flush Grid S.12–400
1100 Flat Top S.12–408
1200 Flush Grid S.50–906
1200 Flat Top S.50–908
1400 Flat Top S.25–800
1500 Flush Grid S.12–400
1600 Flat Top S.25–800
1800 Flat Top S.50–808
1800 Mesh Top S.50–806
2000 Raised Rib S.25–420
2200 Flush Grid S.101
2200 Radius Flush Grid J-450/S-251
2400 Radius Flush Grid S.100R
2400 Tight Turning Radius S.101
2400 Radius Friction Top S.101 with Friction Top
Uni-Ammeraal® Scanbelt®
uni Light 18%-22% /
uni-light EP 18%-28%
S.25–100/400
uni Light rib S.25–420
uni Light EP C S.25–408
uni Light EP 22% fine meshed S.25–406
uni Light EP rib 33% S.25–420
uni Light EP 18,22 & 28% S.25–400
uni Light 10% SR S.25–412
SNB M1 rib S.25–420
SNB M1 S.25–400
SNB M2 S.25–411
CNB Closed top S.25–800
CNB 18%-22% S.25–806
QNB closed top S.25–408
MPB 22% with micro support S.50–300
MPB 20%-22%, OPB 20%-22% S.50–100/601
OPB 36% S.50–401
OPB closed top S.50–608
OPB 23%-23% fine meshed / MPB 18% S.50–600/606
OPB 20%-25% / MPB 22% S.50–100
uni Light C S.25–800
OPB 36% S.50–401
MPB-Closed  top S.50–808
MPB-G S.50–830
MPB-N S.50–830
MPB 18%+20% S.50–806
MPB 22% S.50–801
OPB 4 S.50–806
OPB 4V 23% S.50–600
OPB 4V 36% S.50–401
OPB 8 S.50–808
OPB Rib S.50–200
XLB S.50–9XX
CPB S.50–9XX
M-SNB M2 + M3 S.12–400/406/408
Flex-Belt J-450/S-251
Flex-SNB S.101
Flex-SNB with friction S.101 with Friction Top

Modular belt

Bình luận
Tin cùng chuyên mục